Raksta attēls

Uzņēmuma E-veikals reģistrējams kā struktūrvienība

No 2017. gada 1. janvāra par struktūrvienību uzskata arī tīmekļa vietni vai mobilo lietotni, kurā ir izvietotas preču vai pakalpojumu tirdzniecības un pasūtījumu pieņemšanas vai komplektēšanas sistēmas, pasūtījumu sistēma vai norēķinu sistēma.

Atgādinām, ka Ministru kabineta 2015. gada 22. septembra noteikumi Nr. 537 "Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā" paredz stingrāku regulējumu tajos reģistrācijas aspektos, kas saistīti ar dažādiem riskiem. Kā norādījis Valsts ieņēmumu dienests (VID),

par struktūrvienību uzskata arī tīmeklī izvietotas preču vai pakalpojumu tirdzniecības, un pasūtījumu pieņemšanas vai komplektēšanas sistēmas, kurām ir tīmekļa vietne un lietotāju reģistrācijas sistēma, pasūtījumu sistēma vai norēķinu sistēma,

kuras uzturētājs atrodas Latvijas Republikā vai ārpus tās. Personai ir pienākums reģistrēt VID kā savas saimnieciskās darbības struktūrvienību tādu tīmekļa vietni, ar kuras starpniecību persona plāno veikt vai jau veic saimniecisko darbību, t.i., veic vai plāno veikt sistemātisku un patstāvīgu darbību par atlīdzību (tīmekļa vietnē veic preču pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību).

Pienākums reģistrēt tīmekļa vietni VID kā saimnieciskās darbības struktūrvienību attiecas tikai uz tām personām, kurām ir pienākums nodokļus aprēķināt un maksāt Latvijas Republikā.

Nodokļu maksātāju struktūrvienības, t.sk. tīmekļvietņu struktūrvienības, reģistrējas kā nodokļu maksātāji Valsts ieņēmumu dienestā 10 dienu laikā no lēmuma par struktūrvienības izveidošanu pieņemšanas atbilstoši tā nodokļu maksātāja juridiskajai adresei, kurš izveidojis struktūrvienību.

Ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc reģistrācijai iesniegto dokumentu saņemšanas, VID  reģistrē nodokļu maksātājus un maksātāju struktūrvienības nodokļu maksātāju reģistrā, kā arī veic izmaiņas nodokļu maksātāja reģistrācijas datos (ja ir iesniegts ziņojums par izmaiņām reģistrācijas datos) vai pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt nodokļu maksātāju (nodokļu maksātāja struktūrvienību), vai veikt izmaiņas reģistrācijas datos.

Nodokļu maksātāju reģistra publiski pieejamā daļā par struktūrvienībām VID informāciju ievieto vienas darba dienas laikā. Nodokļu  maksātāju struktūrvienība uzskatāma par reģistrētu nodokļu maksātāju reģistrā ar attiecīgā ieraksta izdarīšanas datumu.

Savukārt pēc lēmuma pieņemšanas par saimnieciskās darbības izbeigšanu, VID reģistrējamās personas likvidāciju vai darbības pārtraukšanu un struktūrvienības darbības izbeigšanu nodokļu maksātājs rakstiski informē VID 10 dienu laikā.

Informāciju par nodokļu maksātāja izslēgšanu no nodokļu maksātāju reģistra VID iekļauj publiski pieejamā datubāzē nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu darba dienu laikā pēc lēmuma par nodokļu maksātāja izslēgšanu no nodokļu maksātāja reģistra spēkā stāšanās.

Lai uzzinātu, kā reģistrēt struktūrvienību VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā, lasiet žurnāla "Bilance" marta otrajā numurā.