Swedbank uzņēmumu tīkla Business Network lietošanas noteikumi

1. Vispārīgi

1.1. Šie tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir piemērojami “Swedbank” AS (reģistrācijas numurs 40003074764, turpmāk – Swedbank) tīmekļa vietnei www.businessnetwork.lv (turpmāk – Vietne).
1.2. Apmeklējot Vietni vai izmantojot tajā norādīto informāciju un pakalpojumus vai ar tās starpniecību sniegto informāciju un pakalpojumus, jūs apstiprināt savu piekrišanu ievērot šos Noteikumus. Ja nepiekrītat šiem Noteikumiem, jums nekavējoties jāpārtrauc Vietnes apmeklējums un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošana.
1.3. Ja kāda Swedbank konkrētā produkta un pakalpojumu noteikumi ir pretrunā ar Noteikumiem, augstāks spēks ir Swedbank konkrēto produktu un pakalpojumu lietošanas noteikumiem.

2. Termini

2.1. Pakalpojums – iespēja Vietnē reģistrētiem Klientiem dibināt kontaktus, piedāvāt savus produktus un pakalpojumus citiem Swedbank klientiem, iegādāties produktus un pakalpojumus, nosūtīt rēķinus, kā arī izmantot citas Vietnē pieejamās iespējas un pakalpojumus.
2.2. Klients – juridiska persona, komersants vai saimnieciskās darbības veicējs, kas ir Swedbank klients.
2.3. Lietotājs – fiziska persona, kas ir reģistrējusies Pakalpojuma lietošanai un ko Klients ir pilnvarojis lietot Pakalpojumu tā vārdā.
2.4. Klienta vizītkarte – Klienta kontaktinformācija un cita informācija, kas ir redzama citiem Lietotājiem.
2.5. Lietotāja vizītkarte – Lietotāja kontaktinformācija, amats uzņēmumā un cita informācija, kas norāda uz saistību ar Klientu un kas ir redzama citiem Lietotājiem.
2.6. Klienta profils – Klientam piesaistītie Lietotāji un ziņas par Klientu.
2.7. Klienta profila administrators – Lietotājs ar tiesībām pievienot un dzēst Klienta pilnvarotos un profilam piesaistītos Lietotājus, kā arī Klienta vārdā izteikt un pieņemt piedāvājumus un slēgt darījumus.
2.8. Klienta pārstāvis – persona, kas ir tiesīga pārstāvēt Klientu, veikt darījumus un uzņemties saistības Klienta vārdā saskaņā ar Swedbank noformētu parakstu paraugu–pilnvaru.
2.9. Vietne – tīmekļa vietne www.businessnetwork.lv, kurā ir pieejams Pakalpojums.
2.10. Swedbank – “Swedbank” AS, reģistrācijas numurs 40003074764, adrese: Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048.

3. Reģistrācija

3.1. Lai kļūtu par Pakalpojuma reģistrēto Lietotāju vai Klientu, ir jāievēro noteiktā reģistrēšanās kārtība. Reģistrācijas pieteikumā jānorāda tikai patiesas ziņas. Ja reģistrēšanās laikā ir norādītas nepatiesas ziņas, Swedbank ir tiesības šādu reģistrācijas pieteikumu nepieņemt un/vai dzēst izveidotos Lietotāja un/vai Klienta profilus.
3.2. Lietotāja reģistrācija:
3.2.1. Kā Lietotājs Pakalpojuma izmantošanai var reģistrēties jebkura fiziska persona (piemēram, Klienta valdes loceklis, darbinieks vai cita ar klientu saistīta persona), kas ir Swedbank internetbankas lietotājs un ko Klienta profila administrators apstiprina kā Lietotāju.
3.2.2. Ja Klienta profila administrators neapstiprina personu kā Lietotāju, Swedbank ir tiesības dzēst Lietotāju, nosūtot par to informāciju uz elektroniskā pasta adresi, kuru Lietotājs ir norādījis reģistrācijas formā.
3.3. Klienta reģistrācija:
3.3.1. Reģistrēt Klientu Pakalpojuma izmantošanai var Klienta pārstāvis. Cita ar Klientu saistīta persona var reģistrēt Klientu Pakalpojuma izmantošanai, ja reģistrācijas pieteikumu noteiktā kārtībā apstiprina Klienta pārstāvis.
3.3.2. Ja Klientu Pakalpojumam ir reģistrējusi persona, kas nav tiesīga pārstāvēt Klientu un Klienta reģistrāciju Pakalpojumam neapstiprina Klienta pārstāvis, Swedbank ir tiesības dzēst Klienta profilu, nosūtot par to informāciju uz elektroniskā pasta adresi, kuru Lietotājs ir norādījis reģistrācijas formā.
3.3.3. Pēc Klienta reģistrācijas Vietnē Swedbank ir tiesības pārbaudīt norādīto Klienta un Klienta pārstāvja datu atbilstību Swedbank rīcībā esošajiem datiem. Ja norādītajos datos tiek konstatētas neatbilstības, Swedbank sazinās ar Klienta pārstāvi, lai datus precizētu, vai dzēš Klienta profilu.
3.3.4. Klienta pārstāvis, kas reģistrē Klientu, kļūst par Klienta profila administratoru. Turpmāka Klienta profila administratora tiesību piešķiršana vai atņemšana notiek saskaņā ar Noteikumiem.
3.3.5. Swedbank ir tiesības neapstiprināt Klienta reģistrāciju, nepaskaidrojot iemeslu.

4. Klienta un Lietotāja tiesības un pienākumi

4.1. Klienta profilu veido (ievada informāciju, pieņem un izsaka piedāvājumus u.c.) Klienta pilnvarotie un profilam piesaistītie Lietotāji. Klients un Lietotāji atbild par ievadītās informācijas pareizību un atbilstību normatīvajiem aktiem un vispārpieņemtām ētikas normām. Klienta vizītkarti veido Klienta profila administrators.
4.2. Lietotāja profilu un vizītkarti veido pats Lietotājs. Lietotāja profilā drīkst izvietot tikai un vienīgi paša Lietotāja datus.
4.3. Klienta un Lietotāja profilā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam un citai informācijai) ir jābūt patiesiem.
4.4. Vienā Klienta profilā drīkst būt reģistrēti vairāki Lietotāji.
4.5. Klients un Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, ko tas izvieto Vietnē vai nosūta citiem portāla lietotājiem, tai skaitā, bet ne tikai par sava profila un vizītkartes datiem, fotogrāfijām, elektroniskā pasta sūtījumiem, videomateriāliem, mūzikas ierakstiem (ja šos formātus pieļauj portāla piedāvājums), kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.
4.6. Klientam ir viens vai vairāki Klienta profila administratori, kuriem papildus visām Lietotāja tiesībām ir arī tiesības:
4.6.1. pievienot, atvienot un/vai dzēst Klientam piesaistītos Lietotājus;
4.6.2. mainīt citu lietotāju statusu, tajā skaitā uz statusu “Klienta profila administrators”, t.i., pārpilnvarot Lietotāju pildīt Klienta profila administratora funkcijas, iegūstot visas Noteikumu 4.6. punktā norādītās tiesības;
4.6.3. izmantojot Pakalpojumu, Klienta vārdā izteikt un pieņemt piedāvājumus un slēgt darījumus.
4.7. Klients, piešķirot Lietotājam Klienta profila administratora tiesības, to pilnvaro ar pārpilnvarojuma tiesībām veikt Noteikumu 4.6. punktā norādītās darbības.
4.8. Klients apzinās, ka Klienta profila administrators, izmantojot Pakalpojumu, var izteikt citiem Klientiem piedāvājumus vai pieņemt citu Klientu izteiktos piedāvājumus un uzņemties dažāda veida saistības Klienta vārdā.
4.9. Klienta profila administratoram apstiprinot Lietotāju, Klients pilnvaro Lietotāju izmantot Pakalpojumu Klienta vārdā.
4.10. Atsaukt Lietotājam (t.sk. Klienta profila administratoram) dotos pilnvarojumus Pakalpojuma izmantošanai Klients var tikai tad, ja Klienta profila administrators attiecīgo Lietotāju dzēš vai atvieno no Klienta profila.
4.11. Klients atbild par visām darbībām, piedāvājumiem u.tml., ko Lietotājs veic vai izsaka, izmantojot Pakalpojumu, un uzņemas visas ar to saistītās tiesiskās sekas, tajā skaitā uzņemto saistību pienācīgu izpildi, pakalpojuma sniegšanu, rēķinu apmaksu u.c. un to atbilstību normatīvajiem aktiem.
4.12. Klients apzinās, ka par izteiktajiem piedāvājumiem ir atbildīgs piedāvājuma izteicējs, bet – ja piedāvājumu ir izteicis Klientam piesaistīts Lietotājs – par izteikto piedāvājumu atbild arī pats Klients.
4.13. Reģistrējoties Pakalpojumam, Lietotājs pats deklarē savu saistību ar Klientu. Swedbank pārbauda tikai Klienta pārstāvja, kas reģistrē Klientu, saistību ar šo Klientu (bet ne pilnvarojumu pārstāvēt Klientu) reģistrācijas brīdī. Turpmāku Lietotāja, kā arī citu Klienta profilam piesaistīto Lietotāju administrēšanu (pievienošanu, dzēšanu, tiesību piešķiršanu u.tml.) veic Klienta profila administrators. Swedbank turpmāk nepārbauda un neapliecina, ka Klienta profilam piesaistītie Lietotāji (tajā skaitā tie, kas reģistrējuši Klientu) ir Klienta darbinieki, ir saistīti ar Klientu vai ir pienācīgi pilnvaroti pārstāvēt Klientu un uzņemties tā vārdā saistības.
4.14. Pirms pieņemt citu Klientu izteiktos piedāvājumus vai citādi izmantot Vietnē publicēto informāciju, Lietotājam pašam jāpārliecinās par to, ka informācija vai piedāvājums ir patiess, izteicējs to spēj izpildīt, kā arī ir tiesīgs (t.sk. pienācīgi pilnvarots) šādu piedāvājumu izteikt, kā arī savām tiesībām (t.sk. pilnvarojumu) šādu piedāvājumu pieņemt un uzņemties attiecīgās saistības.
4.15. Pirms izteikt piedāvājumu, ievietot Vietnē informāciju un veikt citas darbības, Lietotājam ir pienākums pārliecināties par piedāvājuma, informācijas un citu datu patiesumu, kā arī savām tiesībām un pilnvarām izteikt šādu piedāvājumu vai publicēt attiecīgo informāciju.
4.16. Klientam un Lietotājam ir aizliegts:
4.16.1. veidot t.s. “viltus” profilus, t.i., tādus profilus, kuros Lietotājs ietver datus nevis par sevi, bet gan par citu (t.sk. arī nereālu) personu vai uzņēmumu, kuru Lietotājs nav tiesīgs pārstāvēt. Konstatējot šādu profilu esamību, Swedbank ir tiesīga tos un to izveidotāju profilus bez iepriekšējas brīdināšanas nekavējoties izdzēst un liegt Pakalpojuma izmantošanu;
4.16.2. veikt darbības, ievietot vai nosūtīt citiem Lietotājiem informāciju (tajā skaitā arī video un audio materiālus un saites vai norādes uz šādu informāciju):
4.16.2.1. kuras izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;
4.16.2.2. kura aizskar personas godu un cieņu;
4.16.2.3. kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
4.16.2.4. kura ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša vai pārkāpj ētikas normas;
4.16.2.5. kura satur datorvīrusus vai ir izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
4.16.2.6. kurai piemīt surogātpasta (junk mail, spam, chain letter) vai nesaskaņotas reklāmas raksturs;
4.16.2.7. kura ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska;
4.16.2.8. kura ir pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
4.16.2.9. kura ir pretrunā ar labiem tikumiem, ir saistīta ar azartspēlēm, ieroču tirdzniecību, vardarbību u.tml.;
4.16.2.10. kura ietekmē vai var ietekmēt Pakalpojuma un Vietnes normālu darbību un drošību;
4.16.3. izteikt piedāvājumus:
4.16.3.1. kurus Klients nav spējīgs izpildīt;
4.16.3.2. kuri ir pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
4.16.3.3. kuri ir pretrunā ar labiem tikumiem;
4.16.3.4. kuri ir saistīti ar azartspēlēm, ieroču tirdzniecību, vardarbību u.tml.;
4.16.3.5. kuri aizskar vai pārkāpj Swedbank vai trešo personu likumīgās tiesības.
4.17. Klientam un Lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus datus, kas ir saistīti ar piekļuvi Pakalpojumam (paroles, kodus u.tml.).
4.18. Lietotāju dzēst un/vai atvienot no Klienta profila ir tiesīgs Klienta profila administrators.
4.19. Lietotāja profilā pieejamā informācija var būt pieejama arī citiem Klienta Lietotājiem. Pēc Lietotāja atvienošanas no Klienta profila vai Lietotāja profila dzēšanas Lietotāja profilā esošā informācija, kāda tā ir uz Lietotāja atvienošanas vai dzēšanas brīdi, paliek pieejama Klientam un tam piesaistītajiem Lietotājiem.
4.20. Lietotājs apzinās, ka, reģistrējoties Pakalpojumam, citām personām izpauž ziņas par to, ka Lietotājs un Klients ir Swedbank klienti, un piekrīt, ka trešajām personām (t.sk. citiem Lietotājiem) ir pieejamas ziņas, ka Lietotājs un Klients ir Swedbank klienti, kā arī cita Klienta un Lietotāja profilos un vizītkartēs pieejamā informācija, un apņemas necelt par to pret Swedbank iebildumus.
4.21. Reģistrējoties Pakalpojuma lietošanai, Lietotājs brīvi un nepārprotami piekrīt saņemt komerciālos paziņojumus no Swedbank un tās sadarbības partneriem uz Lietotāja norādīto elektroniskā pasta adresi un mobilā tālruņa numuru. Lietotājs ir tiesīgs atteikties no komerciālo paziņojumu saņemšanas.
4.22. Klientam un Lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu Swedbank tiesisko interešu aizsardzību pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kuras ir celtas pret Swedbank un ir jebkādā veidā saistītas ar pakalpojuma un Vietnes lietošanu no attiecīgā Klienta un/vai Lietotāja puses.
4.23. Klienta un Lietotāju pienākums ir izmantot tikai drošus (licencētus, reģistrētus, pienācīgi aizsargātus, vispārzināmus un atzītus) elektronisko sakaru komersantu pakalpojumus, elektroniskos sakaru tīklus, domēnus, sakaru un datu pārraides līdzekļus, iekārtas, iekārtu elementus, programmnodrošinājumu. Klienta un Lietotāju pienākums ir ievērot piesardzību konfidenciālas informācijas lietošanā un izmantot pienācīgus piesardzības pasākumus elektronisko sakaru komersantu, elektronisko sakaru tīklu, augstākā un cita līmeņa domēnu, numerācijas plānu, operētājsistēmu, lietojumprogrammu, to sastāvdaļu, kā arī fiziskās un loģiskās aizsardzības izvēlē un lietošanā.

5. Swedbank tiesības un pienākumi

5.1. Swedbank sniegtie ieteikumi, brīdinājumi, piedāvājumi ir vispārīgi un balstās uz Pakalpojuma sistēmā reģistrētajiem datiem un Swedbank pieņēmumiem, kā arī klienta sniegtajām ziņām un pakalpojuma uzstādījumiem. Klients un Lietotājs ir atbildīgs par izdarītajiem secinājumiem un no tiem izrietošajām darbībām, lietojot Pakalpojumu.
5.2. Konstatējot Noteikumu 4.16. punktu pārkāpumus, Swedbank ir tiesīga šo informāciju nekavējoties izdzēst, kā arī dzēst šīs informācijas izvietotāja (gan Lietotāja, gan Klienta) profilu vai bloķēt tam piekļuvi uz laiku.
5.3. Swedbank ir tiesības dzēst jebkuru informāciju, kura, pēc Swedbank ieskatiem, pārkāpj Noteikumus, aizskar Swedbank intereses vai neatbilst Pakalpojuma mērķim.
5.4. Swedbank ir tiesības pēc saviem ieskatiem, neatlīdzinot radušos zaudējumus un iepriekš par to nebrīdinot, dzēst jebkuru Lietotāja vai Klienta vizītkarti vai profilu, pārtraukt vai ierobežot Lietotāja piekļuvi Pakalpojumam.
5.5. Swedbank ir tiesības piedāvāt Klientiem un Lietotājiem savus un trešo personu pakalpojumus un nosūtīt komerciālus paziņojumus uz Klientu un Lietotāju profilos norādītajām elektroniskā pasta adresēm un mobilo tālruņu numuriem.
5.6. Klients un Lietotājs piekrīt, ka Swedbank ir tiesīga veikt Klienta un Lietotāja identitātes pārbaudi, tajā skaitā pārbaudīt Klienta un Lietotāja norādītos datus trešo personu uzturētajās datu bāzēs vai saņemt ziņas par Klientu un Lietotāju no trešajām personām.

6. Pakalpojuma un Vietnes izmantošanas ierobežojumi

6.1. Pakalpojumu izmantot var tikai Lietotāji, kuriem ir spēkā ar Swedbank noslēgts Attālināto bankas pakalpojumu līgums par internetbankas izmantošanu un ir derīgi internetbankas lietotāja rekvizīti.
6.2. Lai izmantotu Pakalpojumu, Lietotājs Vietnē autentificējas ar saviem internetbankas lietotāja rekvizītiem.
6.3. Informācija Vietnē var tikt grozīta vai izņemta bez īpaša paziņojuma. Swedbank neapliecina un negarantē to, ka Vietne un/ vai caur to internetā sniegtie pakalpojumi darbosies nekļūdīgi vai bez pārtraukumiem.
6.4. Pakalpojums un Vietne nav adresēta tām personām, kurām piemērojamie tiesību vai normatīvie akti šo personu pilsonības, atrašanās vietas vai dzīvesvietas dēļ liedz piekļuvi šim Pakalpojumam vai Vietnei vai neatļauj tās izmantošanu. Personas, kurām ir liegta piekļuve Pakalpojumam vai Vietnē sniegtajai informācijai vai arī kurām ir šaubas par to, vai tām ir atļauta piekļuve Pakalpojumam vai Vietnei, vai tās izmantošanai, lūdzam atstāt Vietni.

7. Atbildības ierobežojums

7.1. Vietnes saturs ir nodrošināts atbilstoši tam, kāds tas ir un kāds tas ir pieejams. Swedbank vai trešās personas nedod nekādas garantijas par Vietni vai tās saturu. Swedbank nav atbildīga par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem (tiešiem, netiešiem, īpašiem, nejaušiem, seku radītiem, kaitējuma atlīdzību nolūkā sodīt vai brīdināt, tostarp, bet ne tikai finanšu zaudējumiem un neiegūto peļņu), kas radušies jebkādā veidā saistībā ar Vietnes apmeklēšanu vai izmantošanu, pat ja Swedbank ir zinājusi par Vietnes vai tās satura trūkumiem.
7.2. Swedbank neatbild par informāciju un piedāvājumiem, ko Lietotāji izvieto Vietnē, sniedz, nosūta vai izsaka cits citam, izmantojot Pakalpojumu, kā arī sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras ir radušās informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Swedbank neatbild par Klientu izteiktajiem piedāvājumiem, nosūtītajiem rēķiniem, kā arī Klientu savstarpējām saistībām, ko tie uzņēmušies, izmantojot Pakalpojumu, – ne šo saistību izpildi, ne atbilstību.
7.3. Swedbank neatbild par Pakalpojuma un Vietnes pieejamību, Klientu un Lietotāju savstarpējo komunikāciju, jebkādām tehniska rakstura problēmām Vietnes un Pakalpojuma darbībā, Klientu un Lietotāja profila datu izmaiņām nesankcionētas piekļuves dēļ. Visa Vietnes un Pakalpojuma darbība (t.sk. tajā pieejamie pakalpojumi) tiek piedāvāta tāda, kāda tā ir, bez garantijām no Swedbank puses. Swedbank neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kuri Klientam vai Lietotājiem ir radušies saistībā ar Pakalpojuma, Vietnes un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.
7.4. Visa informācija, kas Vietnē pieejama par Klientiem un Lietotājiem, ir pašu Lietotāju ievadīta vai aprēķināta, pamatojoties uz Vietnē pieejamo informāciju. Swedbank neveic automātisku ievadītās informācijas salīdzināšanu ar citām datu bāzēm vai citās informācijas sistēmās pieejamiem datiem. Vietne nav sasaistīta ar citām Swedbank informācijas sistēmām, izņemot Lietotāju autentifikāciju.
7.5. Ja Klientam vai Lietotājam tiek liegta vai ierobežota piekļuve Pakalpojumam vai arī šī Klienta vai Lietotāja profils tiek izdzēsts, tad šim Klientam un/vai Lietotājam netiek atmaksāti nekādi maksājumi, kas veikti saistībā ar Pakalpojumu vai Vietnē izmantojamajiem maksas pakalpojumiem.

8. Autortiesības un preču zīmes

8.1. Swedbank vai trešās personas, ja tas ir norādīts tieši, patur īpašumtiesības, autortiesības un visas pārējās nemateriālās tiesības uz Vietni, Pakalpojumu un tajos izmantotajiem autortiesību objektiem. Visas tiesības ir aizsargātas visās valstīs. Vietnes satura pilnīga vai daļēja publicēšana, pavairošana, nodošana vai glabāšana ir aizliegta, ja vien īpašumtiesību, autortiesību vai citu intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis savu piekrišanu šādai darbībai. Šis aizliegums neattiecas uz satura glabāšanu datorā vai izdrukāšanu vienīgi personiskai lietošanai. Saturu ir atļauts citēt saskaņā ar piemērojamiem autortiesības regulējošiem tiesību aktiem. Ja saturs tiek citēts, jānorāda tā avots, taču ir aizliegts pavairot, publicēt vai izplatīt Vietnē ietvertās preču zīmes vai logotipus bez iepriekšējas rakstiskas šo preču zīmju vai logotipu īpašnieka piekrišanas.
8.2. Dalībniekiem diskusiju forumos, virtuālās tērzēšanas telpās (chat rooms), debatēs vai tamlīdzīgos pasākumos Vietnē ir jāiesniedz tikai tādi materiāli, uz kuriem viņiem ir autortiesības vai tādi materiāli, uz kuriem viņi kaut kādā veidā ir ieguvuši šādas tiesības. Uzskatāms, ka materiālu iesniegšanas brīdī dalībnieks, kurš ir iesniedzis materiālus, ir piekritis tam, ka Swedbank uzglabā, izplata un publicē konkrētos materiālos elektroniski vai citā veidā.

9. Saites

9.1. Ja Swedbank norāda teksta saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm, šādas saites nav uzskatāmas par Swedbank sniegtu apstiprinājumu vai ieteikumu kādam no produktiem vai pakalpojumiem, kas sniegti šādās tīmekļa vietnēs vai ar to palīdzību. Klients, Lietotājs un Vietnes apmeklētājs uzņemas risku par šādu saišu izmantošanu, un Swedbank neuzņemas nekāda veida atbildību par šādu tīmekļa vietņu saturu, izmantošanu vai pieejamību. Swedbank nav pārbaudījusi šādu tīmekļa vietņu satura patiesumu, precizitāti, pamatotību, ticamību vai pilnīgumu.
9.2. Visi materiāli, kuriem ir norādītas saites, ir jāatver atsevišķā logā, nevis Vietnē, un tos nevar rādīt sasaistīti kopā ar jebkuras citas tīmekļa vietnes preču zīmi vai logotipu, ja par to nav panākta iepriekšēja rakstiska vienošanās ar Swedbank.
9.3. Swedbank neatbild par saitēm un materiāliem, kuru saites Vietnē, izmantojot Pakalpojumu, ievieto Klienti un Lietotāji.

10. Sīkdatnes

10.1. Vietnē ir sīkdatnes – mazas teksta datnes, kuras tiek saglabātas jūsu datora cietajā diskā, kad apmeklējat tīmekļa vietni. Teksta datnē ir informācija, kas tiek izmantota, lai attiecīgās tīmekļa vietnes lietošanu padarītu ērtāku tīmekļa vietnes apmeklētājam un sekmētu lietot šo vietni.
10.2. Ir divu veidu sīkdatnes. Pirmo sīkdatņu veidu sauc par pastāvīgajām sīkdatnēm, un tās glabā datni jūsu datora cietajā diskā noteiktu laika periodu. Swedbank izmanto pastāvīgās sīkdatnes, lai sekotu līdzi apmeklētāju plūsmai tīmekļa vietnē un ievāktu statistikas datus.
10.3. Otrs sīkdatņu veids, kuras sauc par sesijas sīkdatnēm, tiek saglabātas tikai īslaicīgi, kamēr atrodaties tīmekļa vietnē. Lai lietotu Pakalpojumu, jums ir jāpiekrīt sesijas sīkdatņu izmantošanai. Swedbank izmanto sesijas sīkdatnes, lai jūs varētu pilnvērtīgi izmantot Pakalpojumu, un tās tiks izdzēstas, tiklīdz beigsiet darbu Vietnē vai arī aizvērsiet savu interneta pārlūkprogrammu.
10.4. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, varat nomainīt savas interneta pārlūkprogrammas drošības iestatījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, – tas ietekmēs Vietnes funkcionalitāti. Ievērojiet, ka bez sesijas sīkdatņu apstiprināšanas jūs nevarēsiet pilnvērtīgi izmantot Pakalpojumu.

11. Personas datu apstrāde un ziņu izpaušana

11.1. Izmantojot Pakalpojumu, Lietotājs piekrīt savu personas datu apstrādei, tajā skaitā datu saņemšanai no trešajām personām, kas nepieciešama Pakalpojuma sniegšanai, kā arī pakalpojumu piedāvāšanai. Visi Lietotāju personas dati tiek aizsargāti atbilstoši normatīvajiem aktiem, un to apstrāde tiek veikta, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus.
11.2. Personas datu apstrādes pārzinis ir Swedbank. Personas datu apstrādi Swedbank var uzticēt personas datu operatoriem, ar kuru sarakstu var iepazīties Swedbank mājaslapā www.swedbank.lv.
11.3. Swedbank ir tiesības nodot trešajām personām ziņas par Lietotāju un Klientu, kurš nav pildījis savas saistības, kas izriet no Vietnē saņemtajiem pakalpojumiem, vai ir pārkāpis Noteikumus.
11.4. Swedbank ir tiesīga sniegt un saņemt ziņas par Klientu un Lietotāju (tajā skaitā Lietotāja personas datus):
11.4.1. Swedbank grupas uzņēmumiem (Swedbank AB, kas ir reģistrēta Zviedrijas Karalistes uzņēmumu reģistra iestādē ar Nr. 502017-7753, koncerna/grupas uzņēmumiem/uzņēmējsabiedrībām/struktūrvienībām, tai skaitā tām, kas ir reģistrētas ārvalstīs, kas nav Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis);
11.4.2. Swedbank koncernā ietilpstošām sabiedrībām, citiem uzņēmumiem vai sabiedrībām, kuras tieši vai netieši ir ieguvušas būtisku līdzdalību Swedbank pamatkapitālā vai kurās Swedbank vai kāds Swedbank grupas uzņēmums ir ieguvis tiešu vai netiešu līdzdalību;
11.4.3. Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā reģistrētam Swedbank un Swedbank grupas uzņēmumu personas datu aizsardzības speciālistam;
11.4.4. Swedbank personas datu operatoriem un tām trešajām personām, kurām Swedbank ar līgumu ir uzticējusi veikt noteiktas funkcijas vai sniegt pakalpojumus, kas ir nepieciešami Swedbank pakalpojumu sniegšanai un darbībai, ciktāl informācija ir nepieciešama tiem nodoto funkciju veikšanai;
11.4.5. kompetentām valsts institūcijām tām saistošos tiesību aktos noteikto funkciju veikšanai.

12. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

12.1. Pakalpojuma darbību un Noteikumu piemērošanu reglamentē Latvijas Republikas tiesību akti. Jautājumus, kas nav atrunāti Noteikumos, regulē Swedbank Vispārējie darījumu noteikumi.
12.2. Visu strīdu risināšana, kuri izriet no šiem Noteikumiem vai ir radušies saistībā ar tiem, ir tikai un vienīgi Latvijas Republikas tiesu jurisdikcijā.

13. Noteikumu maiņa

13.1. Swedbank ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos Noteikumus, un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Vietnē.
13.2. Lietotāja pienākums ir regulāri sekot Noteikumu izmaiņām.